Skip links

Algemene voorwaarden

Artikel 1: IDENTITEIT

Wij zijn ‘Textiel Builders’ via www.textielbuilders.nl komt u bij ons terecht. Liever persoonlijk bij ons langskomen voor een afspraak? U vindt ons op onderstaand adres.

Scherpenzeel 17, 8103 HS Raalte


Artikel 2: DEFINITIES

1. Textiel Builders’: Dat zijn wij. U mag ons ook ‘de rechtspersoon Textiel Builders’ noemen.
2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met Textiel Builders.
3. Producten: Alle goederen die door Textiel Builders verkocht worden.
4. Diensten: Alle diensten die door Textiel Builders worden aangeboden.
5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door Textiel Builders beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
6. Dag: Gewoon, een kalenderdag.


Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Textiel Builders en op elke overeenkomst tussen u en ons.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes aan.
3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn.
4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
5. Textiel Builders mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we u dit binnen een redelijk termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we. Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar info@textielbuilders.nl of kijk op onze website.
7. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen zowel online als offline, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
8. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor particulieren.


Artikel 4: OFFERTES & AANBIEDINGEN

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!
3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn inclusief BTW. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
4. We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
5. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.
6. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Wijkt een afbeelding of kenmerk toch af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
7. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. Is dit niet mogelijk? Dan is een recent KvK uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont ook voldoende. Op basis van deze informatie kunnen we de bestelling of aanvraag weigeren.
8. (Customised) Producten die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.


Artikel 5: LEVERING

1. Klant is koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.
2. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
3. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.
4. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
5. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.
6. Moet uw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met u.
7. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
8. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft Textiel Builders het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.


Artikel 6: CONTRACTDUUR, OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Vanuit Textiel Builders mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt
b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
c. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
d. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
2. Textiel Builders mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor Textiel Builders om te kunnen leveren.
3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Textiel Builders opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.


Artikel 7: BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Zijn dat euro’s? Dan gaat het helaas niet lukken met dollars. Textiel Builders kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.
2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Textiel Builders ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
7. Textiel Builders mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.


Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
3. We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van Textiel Builders veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Textiel Builders zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
5. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.


Artikel 9: GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTTERMIJN

1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk.
2. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
3. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
4. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
5. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
6. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
7. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
8. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.


Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
7. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

 

Artikel 11: RISICO-OVERGANG

1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt Textiel Builders geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.


Artikel 12: OVERMACHT

1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Dat is juridisch voor:
a. stakingen
b. brand, overstroming
c. waterschade
d. export- en/of importbeperkingen
e. bedrijfsstoringen
f. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
g. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden i. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.


Artikel 13: GEHEIMHOUDING

1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
a. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
c. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.